Home

De veldnamen van Walcheren

Deze website is een presentatie van het veldnamenonderzoek van Walcheren dat in de periode 1972-2006 is uitgevoerd door de Veldnamencommissie van de Heemkundige Kring Walcheren. Een veldnaam is de eigennaam van bouw- en grasland, zowel van individuele percelen als van complexen van percelen, van woeste grond, van hoogten en laagten.

De Walcherse veldnamen zijn overblijfselen van een historisch landschap en kunnen als uniek materiaal worden beschouwd. De namen zijn na de inundatie (1944-1945) verdwenen door de herverkaveling en door stads- en dorpsuitbreidingen. De namen grijpen terug naar een eeuwenoude traditie waarbij men namen aan landerijen, wegen, padjes en watergangen gaf.

De Veldnamencommissie werd voor elk onderzoek geholpen door veldwerkers. Zij waren ter plaatse bekend en voerden gesprekken met diegenen die de vooroorlogse situatie nog uit eigen ervaring kennen. Het was intensief werk en bovendien een race tegen de klok. Het merendeel van de informanten was bejaard, zelfs hoogbejaard.

Ondanks het feit dat sedert 1832 door de registratie van het Kadaster per gemeente een uniek kenmerk aan elk perceel is toegekend (sectieletter en –nummer) bleef het benoemen van percelen grond bestaan. Bij die benoeming speelden verschillende motieven een rol: de eigenschap van een perceel, de ligging ten opzichte van een boerderij, de grondgesteldheid, de situatie ter plekke, enzovoorts.
  
Het veldnamenonderzoek van Walcheren is gepubliceerd in zes publicaties. He betreffen de veldnamen van 16 voormalige Walcherse gemeenten. De veldnamen van Vlissingen en Nieuw- en Sint Joosland zijn niet verzameld). Elke publicaties bevat een aantal kaarten waarop de verzamelde veldnamen staan getekend.

Veel Walcherse veldnamen van het landschap vóór oktober 1944 leven nog voort in de naamgeving van straten, mini-campings en boerderijen.