Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

I

I


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
't Iengelse Bos Vrouwenpolder F2
't Iengste weitje Koudekerke D1
d' 'Iengsteweie Veere T1
de Iesclub Koudekerke I2
Iesder en Stael Westkapelle D2
de Iesder Mt Koudekerke C3
de Iesder Mt Koudekerke C3
de Iesder Mt Koudekerke C3 (2x)
de Iesder Mt Koudekerke B3
d' Iesdere 'Ekweie Domburg G3
d' Iesderen Bil Domburg F2-3-G3
den Iesderen Bil Biggekerke J3
d' Iesderen Bil Domburg G3
den Iesderen Bil Zoutelande E2 A 796
den Iesderen Bil Zoutelande D3-E3 B 1484 noord. deel
d' Iesderen Bil Meliskerke Q2
d' Iesderen Bil Meliskerke R3
d' Iesderen Bil Domburg G2-3 (2x)
't Iesderen Torentje Westkapelle A2
't Iesland Grijpskerke C2-D3
In de Achterste Acht Gemete Zoutelande F4
In de Koekoek Meliskerke R1
In de Nieuwe Wegt Grijpskerke C2
In de Ostwegt Biggekerke J3
In 't Ld'ol Grijpskerke C2
Izaks Weie Vrouwenpolder H3