Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

K

K


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
de K(a) Westkapelle C2
de K(a) Westkapelle D2-3
't Kachelkot Meliskerke S1
't Kachelstik Serooskerke I1
de Kaelkop Vrouwenpolder C1
de Kaemer Weie Zoutelande C2 A 765, A 674, A 675
de Kaemerweie Serooskerke F2
de Kaemerweie Serooskerke D2
Kaeremelks'oek Ritthem C632
de Kaernemelkpolder Westkapelle C2
de Kaesboer Biggekerke I2-J2 (15x)
de Kaeter Oostkapelle L3
de Kaezemaeker Biggekerke J2
de Kafpit Koudekerke D3
Kalf'oek Oostkapelle M3 (2x)
de Kalfstaertse Weie Zoutelande D2 A 309
Kaljouws'oek Koudekerke A-B3
Kaljouws'oek Koudekerke B4
Kaljouwtje Koudekerke C2
't Kallesiestik Serooskerke K3
't Kallesiestik Sint Laurens I2
de Kalverdreve Oostkapelle N1-2
de Klaverweidjes Ritthem F125, 127
't Kalverweidje Ritthem D100
't Kalverweidje Ritthem C493
de Kalverweie Zoutelande C1
de Kalverweie Serooskerke K1
de Kalverweie Grijpskerke C5
de Kalverweie Serooskerke I3
de Kalverweie Westkapelle E2-3
de Kalverweie Aagtekerke I3 (2x)
de Kalverweie Serooskerke D2
de Kalverweie Zoutelande C2
de Kalverweie Zoutelande E3
de Kalverweie Vrouwenpolder N1
de Kalverweie Oostkapelle O4
de Kalverweie Meliskerke S2
de Kalverweie Meliskerke R1
de Kalverweie Sint Laurens H2-I2
de Kalverweie Domburg F2
de Kalverweie Middelburg O1
de Kalverweie van Vos Zoutelande D3-E3 B 191
't Kalverweitje Zoutelande C1-2
't Kalverweitje Biggekerke I2
't Kalverweitje Domburg G4
't Kalverweitje Aagtekerke I2-3
't Kalverweitje Domburg G3-4
Kalverweitje Oostkapelle O3-P3
't Kalverweitje Aagtekerke J4
't Kalverweitje Arnemuiden AA2
't Kalverweitje Arnemuiden X2
't Kalverweitje Sint Laurens (D2)
't Kalverweitje Oostkapelle M3
't Kalverweitje Oostkapelle O4
't Kalverweitje Oostkapelle P2-3
't Kalverweitje Oostkapelle P4
't Kalverweitje West-Souburg T1
't Kalverweitje Oostkapelle O2 (3x)
't Kalverweitje Koudekerke E5
't Kalverweitje Oostkapelle N1
't Kalverweitje Meliskerke R3
't Kalverweitje Meliskerke S2
't Kalverweitje Meliskerke S1 (2x)
't Kalverweitje Vrouwenpolder R1-2
't Kalverweitje Vrouwenpolder F2
't Kalverweitje Vrouwenpolder O2
't Kalverweitje Oostkapelle O2-3
't Kalverweitje Oostkapelle N2 (2x)
't Kalverweitje Middelburg P2
't Kalverweitje Koudekerke D3
't Kalverweitje Middelburg P3
't Kalverweitje Aagtekerke I3
't Kalverweitje Middelburg Q3
't Kalverweitje Aagtekerke J3 (2x)
't Kalverweitje Sint Laurens F2
't Kalverweitje Grijpskerke D2
't Kalverweitje Middelburg M2
de Kalverweitjes Biggekerke H3 (2x)
de Kamp Westkapelle B1-C1
de Kams Weie Koudekerke G2 (2x)
de Kanaalweien Middelburg L1-M1
de Kanne Wien Oostkapelle M3
de Kanon Weie Domburg H1
Kaone Aagtekerke I2
Kaotje Maljers Aagtekerke J2-3
de Kapelaan Serooskerke F3-G3
Kappe Lou Westkapelle C2
Karelse Ritthem B626
Kareltje Aagtekerke I2/J2
Karmel Koudekerke F1
't Karneveld Ritthem B56
't Karreveld Koudekerke F2
't Karreveld Middelburg O4
't Karreveld Koudekerke E2
't Karreveld Koudekerke D5
't Karreveld Westkapelle B3-C3
't Karreveld Westkapelle C1-D1
't Karreveld Westkapelle B4
't Karreveld of de Kleipit Zoutelande D4
't Karreweitje Koudekerke D6 (2x)
't Kastanje Dreefje Domburg G3
't Kastl Veere O2
't Kastl West-Souburg S2
de Kattebaene Biggekerke H4-I4 (14x)
de Kattebaene Koudekerke F3 (2x)
Kattendieke Koudekerke D-E1
de Kattepolderweien Vrouwenpolder O1
de Keelgte Westkapelle A2
Kees Brouwer Domburg H5
Kees Davidse Sint Laurens H3
Kees de Nds Weitje Veere S1
Kees de Visters Land Aagtekerke J5
Kees de Wieze Arnemuiden Z1
Kees Dommisse Domburg G3
Kees Jasperse Biggekerke J1-2 B 165
Kees Jobse Koudekerke E2 (2x)
Kees Maas 'Oekje Oostkapelle O2-3 (4x)
de Kees Moens Weien Zoutelande C2 (3x) A 354, A 775, A 777
Kees Puttes Weidje Ritthem A73
Kees Schout Westkapelle B1-C1
Kees van Belder Westkapelle C3
de Kees Vos Weien Zoutelande E4 (3x) C 143, C 144, C 145
Kees Weie Meliskerke Q2
Kees Wisse Domburg G3
Kees z'n Stik Biggekerke K1-L1
Kees z'n Weitje Biggekerke J5
Keetje Vermeulen Domburg H5
Keetjes Weie Meliskerke R2
de Ktweie Koudekerke H3
de Keijzer Grijpskerke D5
de Keimt Westkapelle C2-3-D2-D3
't Keistik Biggekerke K2
de Keiwegt Koudekerke C-D3
de Keiwegt Koudekerke C3 (9x)
de Keiwegt Koudekerke C3 (3x)
de Keiwegt Koudekerke C3
Keizers'oek Meliskerke R1
Keizers'oek Meliskerke Q1 (4x)
Keizers'oek Meliskerke Q1-R1
Keizers'oek Weie Meliskerke R1
de Kelder Meliskerke S1
de Kelders Grijpskerke A2
de Kelderweie Grijpskerke A2
de Kelderweie Oost-Souburg V2
de Kelderweie Ritthem E20
de Keljouwerie Aagtekerke J5
Kempje Serooskerke F2
't Kerkeblok Arnemuiden Y2
de Kerkeweie Biggekerke I3
't Keutje Biggekerke I3
't Kerk'of Zoutelande C4-D4
't Kerk'of Zoutelande E4
't Kerk'of Zoutelande F3 (2x)
't Kerk'of Biggekerke J3
't Kerk'of Biggekerke K2-L2
't Kerk'of Zoutelande B2
't Kerk'of Serooskerke K2
't Kerk'of West-Souburg S2-T2
't Kerk'of Sint Laurens I3
't Kerk'of Serooskerke J2
't Kerk'of Serooskerke J2
't Kerk'of Vrouwenpolder R2
't Kerk'of Vrouwenpolder G2
't Kerk'of Oost-Souburg U2
't Kerk'of Sint Laurens I2
't Kerk'of Stikje Domburg G3
't Kerk'ofje Domburg G3
't Kerk'ofland Middelburg M2
't Kerk'ofstikje Grijpskerke D4
de Kerk'ofweie Vrouwenpolder M2
Kerk'ove Grijpskerke C4
de Kerkmt Meliskerke S2
't Kerk'of Domburg H1
't Kerk'of van Zandiek Veere O2
de Kerkweie Meliskerke Q2
de Kernl Westkapelle C4
de Kerpelweie Oost-Souburg U2
de Kerper Viever Domburg G3
Kersaenses Domburg H4
Kersaon Louws Aagtekerke K3
Kersaons Land Domburg H4-5
Kersaontjes Land Arnemuiden Y1
Kersaontjes Land Arnemuiden Z1
Kersaontjes Weie Arnemuiden Y1-Y2
de Kersebogerd Grijpskerke B4
Kerstinas Weie Meliskerke S2
Kees de Br Veere T1
Kesloo Aagtekerke I2
de Kesselootjes Meliskerke Q1
de Ketellapper Aagtekerke I4-J4
't Keutje Biggekerke J3-K3
Keutjesland Domburg F2
de Kezemt Biggekerke K2
Kezien Mt Domburg G3
de Kievit'oekse Weie Oostkapelle P4-5
de Kievits'oek Serooskerke I1-2
't Kippegat Westkapelle B4
Klaos'oek Serooskerke F2
Klaos Domburg G2
Klaos Arnemuiden Y2
Klaos Land Biggekerke I5 (2x)
Klaos'oekweie Serooskerke F2
Klaosjes Weie Biggekerke I4
Klaosjes Weie Biggekerke I4
de Klaosmt Aagtekerke K4
de Klaosmt Aagtekerke J4-K4
de Klaosses Weie Zoutelande E3-4 C 231
't Klaoverveld Oost-Souburg U2
Klaoverweie Oostkapelle N2
de Klaoverweie Domburg G2
de Klaoverweie Zoutelande D1
de Klaoverweie Aagtekerke J3
de Klaoverweie Domburg G1-2
't Klaoverweitje Oostkapelle O4
de Kleibaene Oostkapelle O5
Kleibos Domburg G5
Klein Adriaans Land Zoutelande B2 A 287
Klein Eiland Koudekerke I3
Klein Frankriek Biggekerke H3
Klein 'Oge Koudekerke H1
Klein 'Oge Koudekerke H1
Klein 'Oge Koudekerke H1
Klein 'Ollebollige Koudekerke G2
't Klein Mtje Oostkapelle O2
Klein Vermaaien Meliskerke Q2
Klein Vlaanderen Oostkapelle O2-3
Klein Weitje Domburg H4 (2x)
't Klein Weitje Oostkapelle L2
Klein Weitje Aagtekerke J4
de Kleine Biele Vrouwenpolder R1
de Kleine Bogerd Arnemuiden Z1
de Kleine Bogerd Biggekerke J4 E 388
de Kleine Damweie Zoutelande D2
de Kleine Domenie Serooskerke K2
de Kleine Kaovel Drie Biggekerke K2-3
de Kleine Kerkebogerd Sint Laurens I2
de Kleine Kragge Meliskerke Q2
de Kleine Luw Grijpskerke C2
't Kleine Majoortje Oostkapelle P4
't Kleine Mtje Koudekerke B5
de Kleine Pitweie Veere S1
de Kleine Plompert Zoutelande D2 A 394
de Kleine Plompert Aagtekerke J4-5
de Kleine Puunweie Westkapelle E3
't Kleine Stik Koudekerke F1
't Kleine Stikje Middelburg Q3
de Kleine Stikjes Biggekerke H3
de Kleine Stikjes Middelburg P1
de Kleine Stikjes Middelburg N2
de Kleine Ugel Biggekerke H3
de Kleine Viever Koudekerke C6
de Kleine Vuuf Gemete Biggekerke K3 (2x)
de Kleine Vuuf Gemete Aagtekerke J4
't Kleine Weidje Ritthem E29
de Kleine Weie Serooskerke I2
de Kleine Weie Oostkapelle O3
de Kleine Weie Aagtekerke J5
de Kleine Weie en de Lange Weie Arnemuiden Y2-Z2
de Kleine Weie van Benou Meliskerke R2
't Kleine Weitje Aagtekerke I3
't Kleine Weitje Zoutelande D3-E2 A 324
't Kleine Weitje Zoutelande D2-3 A 392
't Kleine Weitje Domburg G2 (2x)
't Kleine Weitje Zoutelande D2 A 373
't Kleine Weitje Biggekerke I5
't Kleine Weitje Arnemuiden Y2
't Kleine Weitje Sint Laurens I3
't Kleine Weitje Vrouwenpolder N1
't Kleine Weitje Biggekerke H4
't Kleine Weitje Domburg F2
't Kleine Weitje Oostkapelle N2
't Kleine Weitje Meliskerke S2-T2
't Kleine Weitje Vrouwenpolder M1
't Kleine Weitje Koudekerke C5
't Kleine Weitje Koudekerke D6
't Kleine Weitje Koudekerke E2
't Kleine Weitje Domburg G2-3
't Kleine Weitje Grijpskerke D4
't Kleine Weitje Aagtekerke J4
't Kleine Weitje Oostkapelle N3
't Kleine Weitje Serooskerke L1
't Kleine Weitje Oostkapelle O4
't Kleine Weitje Meliskerke S2
't Kleine Weitje Westkapelle C6
't Kleine Weitje Zoutelande E5 C 726
't Kleine Weitje Koudekerke F2
't Kleine Weitje an 't Wegelienk Zoutelande D3 B 182
de Kleine Weitjes Middelburg Q2-Q3
de Kleine Weitjes Meliskerke S2
de Kleine Weitjes Arnemuiden Y1-Z1
't Kleinweitje Aagtekerke K5
de Kleipit Domburg H1
't Kleistik Zoutelande D3
de Kleiwegt Koudekerke C5 (2x)
de Klerk Aagtekerke K3-4
De Klerk Ritthem B131, 132, 133, 134, 135
't Klerksweitje Middelburg P4
Klerksweitje Aagtekerke I3
Klerksweitje Aagtekerke J4
de Klevermt Aagtekerke J3
Kleverskerke Arnemuiden Z2
Klief'out Domburg G4-H4
Klief'outje Westkapelle E4
't Klief'outweitje Aagtekerke I4
de Klienke Zoutelande A1-B1
Klienke Westkapelle C4
't Klienkerweitje Aagtekerke K2
de Kliever Koudekerke G1
de Kliever Meliskerke Q2
de Klievert West-Souburg S1-T1
de Klikke Zoutelande C4
de Klienk'eule Middelburg N3
't Klipper Sint Laurens F2
Kloet Meliskerke Q2-R2
de Klooi Domburg G4
't Klster Aagtekerke K4
't Klster Oostkapelle L3
't Klster Oostkapelle P2
't Klster Aagtekerke K5
't Klster Vrouwenpolder G2
de Klster Mt Domburg G3
't Klsterstik Meliskerke S1
't Klsterstik Aagtekerke J4
de Klute Aagtekerke J2
de Kluut'oek Biggekerke J
de Kluut'oek Biggekerke K1
't Kneutje Zoutelande C4
't Knienebos Sint Laurens I2
't Knieneveld Westkapelle B5-C5
de Knieneweie Oostkapelle O1-2
De Knieneweie Ritthem C237
't Knikkerweitje Vrouwenpolder S1
Knippel Oostkapelle O4
Knorrenburg Oostkapelle N4-5 (2x)
Ko Boone Koudekerke C5 (2x)
Ko de Nds Land Veere T1
Ko Harpes Weie Biggekerke L3
Ko Jan Domburg G2
Ko Jobse Meliskerke Q3-R3
Ko Poppe Veere U1
Ko van Kees Zoutelande C4
Ko van Liza Domburg H5
Ko van 't 'Of Westkapelle B1-C1
de Koegel West-Souburg S2-T2
de Koeiebocht Koudekerke A4
de Koeiebocht Vrouwenpolder R1
't Koeiepadje Domburg G2
de Koeiepitweie West-Souburg S1-S2
de Koeievlakte Domburg G1
de Koeieweie Oostkapelle O4, P3-4
Koek'oek Koudekerke D5
de Koekoek Aagtekerke J5-K5
de Koekoek Meliskerke R1 (3x)
Koenes Land Biggekerke K3
Koenes Weitje Biggekerke I3-4
Koenraads Grstik Zoutelande C3-4
Koentje Biggekerke I3
de Koepel Serooskerke K2-3
de Koepel Serooskerke I1
de Koepel Serooskerke D2
't Koepelstikje Domburg G3
de Koepelweie Koudekerke G2
de Koepelweie Ritthem E206
de Koepelweie Middelburg P2
Koes'uus Koudekerke I2 (2x)
't Koes'uusweitje Koudekerke G2
Koesjes Weie Meliskerke R3
Koesjeswegt Biggekerke J1 (2x)
Koesjeswegt Biggekerke J1 (2x)
Koets Arnemuiden Y1-Z1
de Koets Weie Zoutelande D2-E2 A 314
't Koetsje Oostkapelle N4
de Koker'eule Serooskerke L1
't Kok'uus Vrouwenpolder L1
de Kok 'uus Weien Vrouwenpolder L1
de Kokkerie Aagtekerke I3-4
Koksland West-Souburg R1
Kokswegje Koudekerke D4
de Kolfweie Meliskerke Q2
de Komme Middelburg M2
de Komme Weie of d' 'Ofweie Arnemuiden X2-Y2
Kommedieke Ritthem C226
't Kommetje Middelburg O3
't Kommetje Middelburg O3
't Kommetje Middelburg O3
't Kommetje Middelburg O2
't Kommetje Middelburg O3
de Kommies Koudekerke C-D5
Kommitweie Meliskerke R3
de Kompoenweie Ritthem F238
't Komstik Oostkapelle P2
de Komweie Arnemuiden Z2
de Komweie Serooskerke J3
de Komweie Oostkapelle P4
't Komweitje Vrouwenpolder M1
de Kniengslaege Westkapelle B1
de Kooitjes Vrouwenpolder F1
Kle Serooskerke K2
Kooman Ritthem A77
Koomans Weitje Oostkapelle P3
Kootje van Kees Meliskerke Q2-Q3
Kootjes Land Meliskerke S1
Kootjes Padje Koudekerke E2
Kootjes Pad Koudekerke E2
't Koper 'Eultje Aagtekerke J5
de Koper'eulweie Aagtekerke J5
de Kopjesweie Grijpskerke B2
Koppeijndje Koudekerke B4
Koppejan Domburg G2 (2x)
Koppejans Land Vrouwenpolder N2
Koppejans Land Vrouwenpolder N2
Koppejans Weie Biggekerke L1
Koppejantje Meliskerke R2
de Koppejantjes Meliskerke Q2
de Koppejantjes Meliskerke Q1
Koppel'outje Biggekerke J4
de Koppelsweie West-Souburg R1
de Korn Grijpskerke C3
de Korte Bogerd West-Souburg S2
de Korte Dreve Veere U1
de Korte Mt Domburg F3
't Korte Mtje Zoutelande D3 B 129
de Korte Mtjes Domburg G2
't Korte Olmenbos West-Souburg R2
't Korte Stik Westkapelle E2
't Korte Stik Koudekerke B3 (2x)
't Korte Stikje Meliskerke T2
de Korte Stikjes Aagtekerke I3
de Korte Stikjes Domburg G2
de Korte Stikken Koudekerke C2
de Korte Stikken Arnemuiden Y3
de Korte Stikken Zoutelande D3 B 1304
de Korte Twi Gemete Meliskerke T1
de Korte Twi Gemete Meliskerke S2-T2
't Korte Weitje Koudekerke E2
de Korte Weitjes Koudekerke E2
't Korte Wend Koudekerke B4,
't Korte Wend Zoutelande D3-E3 B 162
't Korte Wend Koudekerke D2 (2x)
't Korte Wend Koudekerke D3 (3x)
't Korte Wend Koudekerke D4
't Korte Wend Sint Laurens G2
't Korte Wend West-Souburg R2
't Korte Wend Biggekerke J2
't Korte Wend Arnemuiden Z1
't Korte Wend Domburg G2
't Korte Wend Arnemuiden Y1-Z1
't Korte Wend Arnemuiden Y2
't Korte Wend Aagtekerke J2
't Korte Wend Oostkapelle O5
't Korte Wend Serooskerke F3
't Korte Wend Veere S1
't Korte Wend Veere T1
't Korte Wend Koudekerke B5 (2x)
't Korte Wend Serooskerke L1
't Korte Wend Vrouwenpolder R1
't Korte Wend Vrouwenpolder N1
't Korte Wend Vrouwenpolder N2
't Korte Wend Vrouwenpolder L1
't Korte Wend West-Souburg S1
't Korte Wend Oostkapelle N3
't Korte Wend Meliskerke Q2
't Korte Wend van Van Schaik Biggekerke J2
de Korte Wenden Biggekerke K4
de Korte Wenden Biggekerke K4
de Korte Wenden van Jan Riemes Meliskerke Q3-R3
d'n Korten 'Oek Aagtekerke I4-J4
den Korten 'Oek Oostkapelle M4
Kortwend Domburg G2
Kou Erve Zoutelande C1-2 (2x)
't Koubergje Oostkapelle N3
van de Kou'kerkse Erreme Ritthem E175
van de Kou'kerkse Erreme Ritthem E472
de Kraai Aagtekerke J1
Kraaien'ol Middelburg P1-P2
Kraaien'ol Arnemuiden Y3
Kraaien'ol Arnemuiden X2
de Kraaien'olse Weie Arnemuiden X2
't Kraaienist Ritthem E621
Kraaiesweitje Koudekerke D2
't Krabbeneiland Ritthem B47
Krabbeneiland Biggekerke K3-L3 (15x)
Krabbeneiland Weie Biggekerke L2-3
de Kragge Meliskerke Q2
de Kraklmt Westkapelle C3
de Kraklpit Koudekerke E1
de Kraneweie Sint Laurens J3
de Kraoidoorn Oostkapelle N4-O4
Kraoidoorntje Domburg G2
Kraoienist Vrouwenpolder M1-N1
't Kraoienist Serooskerke J2
't Kraoienist Oostkapelle O4
de Kraoienistweie Vrouwenpolder M1
de Kraoienistweien Vrouwenpolder M1
Kraoiers'oek Biggekerke K4
de Kraone Arnemuiden X2
de Kraone Arnemuiden X3
de Kraone Arnemuiden X2
de Kraonweie Arnemuiden X2-X3
de Kriegers Weie Zoutelande E2 A 294
't Kriegertje Zoutelande D2
de Kriekel Westkapelle A3
't Kriekeswegstik Koudekerke F2
de Kriekewegt Koudekerke F2
de Kriekewegt Koudekerke F2
Krientje Biggekerke K3
de Krinas Zoutelande E5
Krinas Mten Meliskerke Q2-3
Krinasweien Aagtekerke I2
Kristiaonse Aagtekerke I4
't Kromme Diekstik Ritthem C590, 591
de Kromme Mt Koudekerke B4
de Kromme Mt Biggekerke K3
de Kromme Mt Koudekerke B3
de Kromme Mt van Moe Leuntje Koudekerke B4 (2x)
de Kromme Mt van Moe Zoetje Koudekerke B4 (3x)
't Kromme Met Westkapelle E3-4
de Kromme Metten Meliskerke R3
't Kromme Stik Domburg H5
't Kromme Stik Koudekerke D6
't Kromme Stik Grijpskerke D4
't Kromme Stik Meliskerke R2
't Kromme Stik Zoutelande E3 A 268
't Kromme Stik Meliskerke Q1
't Kromme Stik Domburg H1-2
de Kromme Wee Grijpskerke B3
de Kromme Wegt Domburg H1-2
de Kromme Wegt Domburg H2
de Kromme Wegt Stikken Aagtekerke I3
de Kromme Wegt Weien Domburg H2
de Kromme Weie Grijpskerke D2-D3
de Kromme Weie Oostkapelle O4
de Kromme Weie Westkapelle D3
de Kromme Weie West-Souburg R2
de Kromme Weie Koudekerke F2 (2x)
de Kromme Wenden Zoutelande E3-F3 (4x) C 246, C 716, C 717,
C 718
de Krommen Vrouwenpolder N2
de Krommen Zoutelande C3-D3 (4x)
d'n Krommen Grijpskerke C5
d'n Krommen Grijpskerke C2-D2
d'n Krommen Grijpskerke B2
de Krommen Veere S2
de Krommen Serooskerke L1
de Krommen Serooskerke K2
de Krommen Vrouwenpolder N1
de Krommen Aagtekerke J4
Krommen'oeke Biggekerke L2
Krommen'oeke Achter Biggekerke L2
Krommen'oeke V Biggekerke K2-L2
Kromwege Ritthem D19
't Kromwend Ritthem B29
't Kromwend Ritthem E593, 594
't Kromwend van A. Hillebrand Koudekerke C6
't Krumetje Zoutelande F4
Kruukje Aagtekerke K3
de Kruusmt Biggekerke I4
de Kruuswegt Koudekerke H2
de Kruusweie Aagtekerke J4
de Kruutkelder Vrouwenpolder G1
de Kruutmeulen Arnemuiden BB2
Kuno Messer Aagtekerke J1
de Kunstweie Aagtekerke I3
de Kute van de Wlpit Vrouwenpolder F1
de Kute van de Zandpit Vrouwenpolder F1
de Kwaeie Drie Gemete Oostkapelle O4
de Kwaeie Drie Gemete Sint Laurens F2
de Kwaeie Gemete Arnemuiden Y1-Z1
de Kwaeie 'Ekse Koudekerke B4
de Kwaeie Mt Zoutelande D3 B 1257
't Kwaeie Mtje Aagtekerke J2
Kwartjesstik Koudekerke D2
't Kweestikje Middelburg P4
Kwekkeboom Westkapelle C3
Kwistegeld Sint Laurens G1-G2