Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

O

O


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
Oarens Grijpskerke A2
Oele Ritthem D20
de Oliebolle Ritthem B299
Oliekoeke Arnemuiden Y2-Y3
Olieslager Ritthem E603
't Oliestikje Koudekerke H2
't Olmenbos Grijpskerke B4
den Ommedraai Vrouwenpolder F2
den Ommeloop Biggekerke K4
d' Ondermiende Grond Domburg G2-H2
't Ondermiende Stik Oostkapelle M2
d' Ongelege Weie Sint Laurens H2-I2
d' Onmt Sint Laurens I2
de Onrustpolder Biggekerke I3-J3
't Ogje Biggekerke K3
't Ogje Biggekerke I5,
't Ogje Biggekerke K3
Ooms Land Vrouwenpolder N2
't Orlogschip Biggekerke I2-3
't Osten Vrouwenpolder G2 -H2-3
Oster Westkapelle D3
't Oster'd Vrouwenpolder C1
Osteriek Koudekerke C-D2 (2x)
Osteriek Biggekerke K4
d' Ostersewegt Arnemuiden Y2
d'n Ost'oek Aagtekerke J2-K2 (2x)
d'n Ost'oek Aagtekerke J1-2
d'n Ost'oek Grijpskerke D4
d'n Ost'oek Aagtekerke J2
den Ost'oek Oostkapelle L3-M3
d'n Ost'oek West-Souburg S1-T1
d'n Ost'oek Grijpskerke D4-E4
de Ost'oek Biggekerke L3
Ost'oekje Biggekerke K3
de Ostwegt Biggekerke K3 (2x)
d'Ostweie Serooskerke J1
Op den Brommer Zoutelande F4
Op den 'Oek Biggekerke I4 (2x)
Op den 'Oek an 't Baentje Biggekerke I4
Op den 'Oek Meliskerke S2
Op den 'Oek bie Piet Wisse Meliskerke S1
Op Jorem Meliskerke S1
d'n Oppervloed Grijpskerke D4
d' Oppervloer Meliskerke R2 (2x)
't Oranjebos Vrouwenpolder C1
d' Oranjepolder Arnemuiden Z3
't Orepannetje Meliskerke Q2
't Ossekot Middelburg P3-Q3-Q4
d'n Ossekotweie Middelburg Q3
d'n Ossenberg Sint Laurens H2
d' Osseweie Vrouwenpolder N2
d' Osseweie Arnemuiden Y1-Z1
de Osseweie Biggekerke K2
Ost Ritthem E209, 563
't Ouwe Arjaentje Aagtekerke J3
d' Ouwe Blienkert Vrouwenpolder D1
de Negen Gemete Vrouwenpolder F2
d'Ouwe Bogerd Serooskerke K2
d' Ouwe Bogerd Middelburg P3
d' Ouwe Bogerd Vrouwenpolder M1
d'Ouwe Bogerd Serooskerke J1
Smids Bogerd Biggekerke J3
d'Ouwe Bogerd Serooskerke J1
d' Ouwe Bogerd Vrouwenpolder N2
d' Ouwe Bogerd Oostkapelle N3
de Ouwe Bogerd Biggekerke H4
d' Ouwe Bogerd Oostkapelle O2-P2
d' Ouwe Bogerd Grijpskerke B3
d'Ouwe Bogerd Serooskerke J3
't Ouwe en Nieuwe Land Vrouwenpolder H3
't Ouwe Gat Arnemuiden Z3
d' Ouwe Graaf Middelburg Q3
d' Ouwe Heermt Domburg G2
't Ouwe 'Of Veere T2
't Ouwe 'Of Sint Laurens J3
't Ouwe 'Of Meliskerke S1
't Ouwe 'Of Grijpskerke C4
't Ouwe 'Of Middelburg P4
d' Ouwe 'Ofweie Grijpskerke C4
d' Ouwe 'Ofweien Meliskerke Q2 (2x)
't Ouwe Kerk'of Arnemuiden X3
't Ouwe Kerk'of Zoutelande C4
't Ouwe Kerk'of Arnemuiden Z3
't Ouwe Land Oostkapelle M2
't Ouwe Land Sint Laurens H2
d' Ouwe Leine Meliskerke S2
d' Ouwe Leine Meliskerke R2-3
Ouwe Mansland Serooskerke I1
de Ouwe Middelburgsewegt Koudekerke F3
d' Ouwe Mortiere Middelburg O4
't Ouwe Nieuwe Land Koudekerke D1
't Ouwe Nieuwe Land Veere T1
't Ouwe Nieuwe Land Aagtekerke I3
't Ouwe Nieuwe Land Ritthem A164, 259, 260, 261
't Ouwe Nieuwe Land Aagtekerke J3 (2x)
't Ouwe Nieuwe Land Koudekerke C-D4
't Ouwe Nieuwe Land Vrouwenpolder S1
't Ouwe Nieuwe Land Aagtekerke K2
't Ouwe Nieuwe Land Koudekerke D1
d' Ouwe Nieuwe Weie Aagtekerke I3
't Ouwe Nieuweland Domburg G2-3-H2
't Ouwe Nieuweland Domburg H4
d' Ouwe Pouwerie Domburg G2
't Ouwe Stik Oostkapelle M2
d' Ouwe Tente Vrouwenpolder R1
d' Ouwe Troenkweie Meliskerke T2
d'n Ouwe Tuun Arnemuiden Y3-Z3
't Ouwe Wegelienk Aagtekerke J2 (2x)
d' Ouwe Weie Domburg G3
d' Ouwe Zan(d)pit Oostkapelle L2
den Ouwen Bogerd Oostkapelle O2-P2
den Ouwen Bogerd Ritthem E28
den Ovaol Oostkapelle O2
Over de 'Eule Koudekerke E1 (2x)
Over de 'Eule Koudekerke C1 (2x)
Over d' 'Eule Meliskerke S1
Over de (Tram)lijn Westkapelle E3
Over de Gracht Westkapelle E6
Over de Lijn Arnemuiden Y3
Over de Sprienke Koudekerke B3-4
Over de Sprienke Koudekerke F2
Over de Wegt Grijpskerke A2
Over 't Baentje Koudekerke G3 (2x)
Over 't Baentje Koudekerke F1
Over 't 'Eultje Meliskerke Q1-2
Over 't 'Of Koudekerke I3
't Overbos Oostkapelle N3-O3
Overduun Oostkapelle P1-2
't Overschotje Domburg G4-5
't Overveldje Oostkapelle N4