Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

P

P


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
't Paauwenburgstikje Koudekerke D6
't Padje Koudekerke H2 (2x)
de Padmeet Ritthem D124, 125
't Padmt Aagtekerke J3
de Padmt Aagtekerke I3
't Padmtje Westkapelle D6
't Padstik Grijpskerke B5
't Padstik Biggekerke K2-L2 (2x)
't Padstik Sint Laurens F2
't Padstik Sint Laurens I2
't Padstik Meliskerke Q2
't Padstik Oostkapelle P2-3
't Padstikje Biggekerke I3
't Padstikje Biggekerke J4
't Padstikje Aagtekerke J2
de Padweie Koudekerke E-F1
de Padweie Zoutelande D2
de Padweie Zoutelande D3-4 B 1385
de Padweie Zoutelande F3-4 C 607
de Padweie Koudekerke E2
de Padweie Koudekerke D6
de Padweie Biggekerke H3-I3 (2x)
de Padweie Koudekerke D4 (2x)
de Padweie Biggekerke J3-K3 (2x)
de Padweie Biggekerke K2
de Padweie Biggekerke K3
de Padweie Biggekerke K3-L3 (2x)
de Padweie Biggekerke L2
de Padweie Ritthem A86
de Padweie Ritthem A262
de Padweie Ritthem B89
de Padweie Ritthem C124
de Padweie Ritthem C231, 232
de Padweie Biggekerke I2
de Padweie Serooskerke J3
de Padweie Aagtekerke I3
de Padweie Aagtekerke J2-3
de Padweie Domburg F2
de Padweie Meliskerke Q1
de Padweie Meliskerke Q2
de Padweie Meliskerke R2
de Padweie Oostkapelle M3 (2x)
de Padweie Oostkapelle N3-4
de Padweie Oostkapelle N4-O4
de Padweie Oostkapelle O3
de Padweie Westkapelle B3-C2-3
de Padweie Koudekerke C2
de Padweie Serooskerke J1
de Padweie Koudekerke D-E2
de Padweie Serooskerke K3
de Padweie Vrouwenpolder N2-S1
de Padweie Vrouwenpolder N2
de Padweie Vrouwenpolder L1
de Padweie Vrouwenpolder L1
de Padweie Vrouwenpolder G2
de Padweie Koudekerke E1
de Padweie Koudekerke B5 (2x)
de Padweie Ritthem E565
de Padweie Koudekerke C6 (2x)
de Padweie Koudekerke D2
de Padweie Westkapelle D1
de Padweie Grijpskerke C5
de Padweie Sint Laurens J3
de Padweie Koudekerke D4
de Padweie Grijpskerke D4-E4
de Padweie Sint Laurens J3
de Padweie Middelburg Q2-Q3
de Padweie Grijpskerke D2
de Padweie Grijpskerke B2
de Padweie Middelburg Q3
de Padweie Middelburg O1-2
de Padweie Sint Laurens J1
de Padweie of Twidde Weie Zoutelande D2 A 176
de Padweie van Bol 'of Vrouwenpolder N2
de Padweie van Moe Zoetje Koudekerke B5
de Padweien Koudekerke C6 (2x)
de Padweien Aagtekerke I3
de Padweien Grijpskerke D2
de Padweien Arnemuiden Y3-Z3
de Padweien Biggekerke I3 (2x)
't Padweitje Grijpskerke C4
't Padweitje Domburg G3
de Paepen'oek Westkapelle C1-2-D1-2
Paerdevleis Ritthem E181
't Paerebneland Oost-Souburg T2
't Paerekerk'of Grijpskerke D2
't Paerekerk'of Oostkapelle O4-P4
't Paerekerk'of Serooskerke J1
de Paereweie Sint Laurens H2-I2
de Paereweie Biggekerke J2
de Paereweie Oostkapelle P4
de Paereweie Sint Laurens J3
de Paereweie of Laoge Weie Meliskerke R2
de Pakkienge Westkapelle B5
de Paelienkpit Vrouwenpolder F2
't Pan'of Koudekerke E2 (3x)
't Pan'of Koudekerke F2
't Pan'of Koudekerke E2
de Panne Vrouwenpolder M2
de Pannekoek Weie Meliskerke S2
't Pannetje Ritthem B41
de Panneviever Domburg G3
de Panneweie Koudekerke F1
Pantegem Westkapelle B2
Pantes Mt Meliskerke R2-S2
Paopekop of 't Paopekerk'of Meliskerke S2
de Papierezolder Sint Laurens H2-I2
de Papierezolder Vrouwenpolder D1
't Paradies Oost-Souburg U2-U3
't Paradies Meliskerke R1
't Paradies Serooskerke G2-3
't Paradies Meliskerke R2
't Paradiesstikje Meliskerke R1
't Paradieswegje Meliskerke R1-2
de Paradiesweie Middelburg L2
de Paradiesweie Middelburg L2
't Paradiesweitje Meliskerke R2
't Park Oostkapelle P1
't Park West-Souburg S2-T2
Passchier Sint Laurens H1
de Pasternaken Ritthem C572, 573
de Pastoor Meliskerke R3 (2x)
de Pauluswegt Zoutelande C3 A 336
de Paus Biggekerke I4
Pauw Schout Meliskerke S2
de Pauw'oek Meliskerke R1-S1-2
de Pauw'oek Meliskerke R2
't Pauwtje Oostkapelle M4
't Pauwtje Oostkapelle M3-4
de Pauwweien Meliskerke R2-S2
Pazie Aagtekerke J1
Pazie Aagtekerke J2
Pazie Oostkapelle L3
Pazie Oostkapelle M3
de Peemt Zoutelande F4 C 664
de Peemt Zoutelande C3-D3 B 98
de Peereboom Ritthem B 23
de Pekelienge Aagtekerke K3
de Pekelienge Aagtekerke K3-4
de Pekelienge Aagtekerke K4
de Pekelienge Grijpskerke A2
de Pekelienge Meliskerke S1
de Pekelienge Grijpskerke A2
de Pekelienge Grijpskerke A2
Pelle Serooskerke K2
Pelle Biggekerke I5
Perduuntje Koudekerke F1
Perduuntje Koudekerke E2
Perduuntje Koudekerke F1
Perduuntje Koudekerke F1
de Pereboom Oostkapelle P1-2
't Pereboomstik Vrouwenpolder N1-O1
de Pereboomweie Arnemuiden Z3
't Perk van Corr Oostkapelle L2
't Perk van 't Eilandje Oostkapelle L2
't Perk van 't Kommetje Oostkapelle L2
de Perken Biggekerke H4
de Perkjes Koudekerke F2
de Perkstikken Zoutelande D3 (2x) B 976, B 173
de Pestweie Koudekerke G2
Peul'oogte Koudekerke F2
de Peulweie Aagtekerke I3
Peunis Westkapelle A2-B2
de Philips Mt Biggekerke H3
't Pienksterblommetje Koudekerke D2
Pier Lem Westkapelle B2
Pierwaoi Aagtekerke I2
Piet Cevaal Veere P2
Piet Jobse Westkapelle C3-D3
Piet Kriegers Weitje Biggekerke I5
Piet Lampes Biggekerke K4
Piet Louws Aagtekerke J1
Piet Louws Aagtekerke J1-2
Piet Meijer Sint Laurens H1
Piet Pouw Vrouwenpolder M1-N1
Piet Schouts Stik Biggekerke J3
Piet Schouts Weie Biggekerke K3 (2x)
Piet Verhaoges Land Zoutelande E4-F4
Piet Ver'aoges Weitje Grijpskerke C5-D5
Piet Vraoge Aagtekerke J1
Piet Vraoges Land Aagtekerke J3
Pieter Kodde Aagtekerke J5
Pieter Maljers Weie Meliskerke T1
de Pikdam Serooskerke E2
Pikee Veere T1
de Pikpot Veere T1
de Pikpot Sint Laurens F2
de Pikpot Serooskerke K1
de Pikpot Vrouwenpolder M1-2
de Pilledze Vrouwenpolder D1
de Pit Serooskerke K1-2 - L1
de Pit Serooskerke G3
de Pit West-Souburg R2
de Pitmt Koudekerke B5
de Pitmt Zoutelande C1 A 109
de Pitmt Zoutelande D3-E3 B 1379
de Pitmt Aagtekerke J3 (2x)
't Pitstik Grijpskerke B5
't Pitstik Middelburg Q3
't Pitstik Biggekerke I4
't Pitstik en de Torengre Biggekerke J4
de Pitweie Serooskerke J3
de Pitweie Domburg G4
de Pitweie Ritthem F82, 84
de Pitweie Ritthem F36
de Pitweie Ritthem E2
de Pitweie Grijpskerke C2-D2
de Pitweie Meliskerke S1
de Pitweie Sint Laurens H2
de Pitweie Sint Laurens I2
de Pitweie West-Souburg S1
de Pitweie West-Souburg T1
de Pitweie Westkapelle C3
de Pitweie Biggekerke I5
de Pitweie Aagtekerke I3 (2x)
de Pitweie Serooskerke K3
de Pitweie Westkapelle B3
de Pitweie Sint Laurens K3
de Pitweie Westkapelle E3-4
de Pitweie Aagtekerke J3
de Pitweie Aagtekerke J2
de Pitweie Aagtekerke I3-J3
de Pitweie Veere U1
de Pitweie Veere S1-T1
de Pitweie Biggekerke L2
de Pitweie Koudekerke E2 (2x)
de Pitweie Arnemuiden X2
de Pitweie Sint Laurens H2-I2
de Pitweie Middelburg O4
de Pitweie Middelburg P3
de Pitweie Arnemuiden X2
de Pitweie West-Souburg R1
de Pitweie Koudekerke B5
de Pitweie Koudekerke D3
de Pitweie Sint Laurens J3
de Pitweie Koudekerke E1
de Pitweie Koudekerke E5
de Pitweie Koudekerke H3
de Pitweie Koudekerke F2
de Pitweie Koudekerke G3
de Pitweie Zoutelande D4 (2x) B 250, B 252
de Pitweien Koudekerke E5
't Pitweitje West-Souburg T1
't Pitweitje Koudekerke H3
't Pitweitje Oostkapelle O3
't Pitweitje Meliskerke S2
't Pitweitje Vrouwenpolder N2
Plankl Vrouwenpolder M2
Plankls Land Vrouwenpolder N2
Plankls Weie Vrouwenpolder N2
de Plasweie Meliskerke R1
de Platte Blok Arnemuiden AA2
't Platte Bos Sint Laurens I2
de Platte Weie Koudekerke C4-5
de Platte Weie Biggekerke I3
de Platte Weie Koudekerke F3
de Platte Weie Koudekerke F-G2
de Platte Weie Vrouwenpolder M2
de Platte Weie Koudekerke D5
de Platten Dune Westkapelle A4
de Plattewegtweie Koudekerke D2
't Plein Serooskerke J2
't Plein West-Souburg R2
't Plein Oostkapelle N3
't Plein Domburg G3
Pleitesmt Koudekerke B4
de Plompert Zoutelande D2 A 190
de Plompert Zoutelande D2 A 167
de Plompert Meliskerke R1
de Plompert Zoutelande D3-E3 A 329
de Plompert Zoutelande D2-E2 (2x) A 694, A 695
de Plompert Koudekerke B3 (2x)
de Plompert Koudekerke E2
de Plompert Aagtekerke J4-5
't Plompertje West-Souburg S1
't Plompertstik Aagtekerke J4
Plugge Zoutelande B2 A 237
de Poel Vrouwenpolder H3
de Poel Vrouwenpolder N2
de Poel Ritthem F37, 41
de Poel Middelburg O4-P4
de Poel Serooskerke D2
de Poele Koudekerke B5
de Poele Ritthem C446, 447, 524, 525,
de Poele Koudekerke B6 (2x)
de Poele Middelburg M2
de Poele Koudekerke C6 (2x)
de Poelen Veere T2
de Poelen Vrouwenpolder G1
Poelendale Koudekerke I2 (2x)
't Poeltje Koudekerke C6
't Poeltje Koudekerke E1
de Poelweie Sint Laurens H2
de Poelweien Middelburg P2
de Poelweien Veere T2
Poes Aagtekerke J1
't Poesje Aagtekerke J2
Polderdiek Ritthem D170, 171, 172
Polderdiek Ritthem E183, 186, 187, 189, 520
Polderman Oost-Souburg V2
't Polderpad Ritthem B95
de Polderpadweie Ritthem F238bis, 239
't Polderstikje Koudekerke A3
't Poldertje Vrouwenpolder G2
't Poldertje Zoutelande A1 (5x) A 618, A 619, A 847,
A 848, A 62
't Poldertje Aagtekerke K4
't Poldertje Ritthem C519, 520, 521
't Poldertje Arnemuiden Z3
't Poldertje Ritthem E82, 83
't Poldertje Domburg H1
Poldertje Westkapelle B3-C3
't Poldertje Veere T1
't Poldertje van Tjarda Arnemuiden Y1-Z1
't Poldertje van Tjarda Veere U1
de Poldertjes Koudekerke F2 (3x)
't Polderweitje Serooskerke F3
't Polderweitje Koudekerke A3
Pomperwegelienk Oostkapelle N2
't Pompje Serooskerke K2
de Pompmt Oostkapelle O2
de Pompoenweie Westkapelle B4
de Pompweie Veere S1
Poortes Land Veere P2
't Poortstik Oostkapelle O3
de Poortweie Sint Laurens J2
de Poortweie Serooskerke I2-3
de Ptweie Vrouwenpolder L1
de Ptweie Aagtekerke I3
Poppe Biggekerke K3-4
Poppekèrreke Westkapelle D3
Poppendamme Grijpskerke C4
't Poppendamse Weitje Meliskerke S2-T2
de Poppendamse Weitjes Meliskerke S2 (2x)
Poppes Domburg H5
Poppes Weie Arnemuiden Z2
Poppes Weitje Biggekerke K3-L3
Poppe's Weitjes Oostkapelle M3
Poppesgrond Aagtekerke K4
Pottertje Biggekerke J2-K2
't Potweitje West-Souburg S2
Pouw de Veugd Aagtekerke J1
de Pouwerie Domburg H2
't Prevsjesweitje Aagtekerke I2
Priene Koeneswegt Koudekerke C2
Prienes Mt Meliskerke T2
't Prikkeldraed Aagtekerke I3-4
't Prikkeldraed Domburg F2
de Prins Meliskerke S1
't Prinse Wegje Domburg H1
't Prinse Wegje Domburg H1-2
't Prinsemet Aagtekerke J2
de Prinsepolder Vrouwenpolder D1
de Prinseviever Vrouwenpolder C1
't Prinsewegelienk Aagtekerke I4
de Prinsgemeetjes Westkapelle C1
de Prochepit Serooskerke J2
Proenkenburg Sint Laurens H2
Prvst Serooskerke E2-K1
Pruisen Sint Laurens K3
Pruisen Vrouwenpolder M1
Pruisen Vrouwenpolder N1
de Pruumkant Oostkapelle O4
Puljee Vrouwenpolder N2
de Punt Biggekerke H3
de Punt Vrouwenpolder G1
de Punt Middelburg P3
de Puntmt Westkapelle D1
de Puntmt Domburg F3
de Puntweie Veere T1
't Puntweitje Vrouwenpolder E1
Pupe Ritthem E387
Putte Sint Laurens H3
't Puttestik Ritthem F14
de Putweie Ritthem A88, 90, 94
Puupe Arnemuiden Z2
Puupenti Westkapelle C2
de Pyramide Vrouwenpolder C1