Onderzoek P.L. Tack

Verzameling P.L. Tack

Het onuitgegeven materiaal van Tack is bewaard gebleven en berust nu bij Het Meertens Instituut voor onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur in Amsterdam. Daar bevinden zich de schriften met alfabetisch gerangschikte naamsverklaringen. De aantekeningen, correspondentie, fiches en lijsten met veldnamen, berusten bij het Zeeuws Archief te Middelburg. De verzameling is in de jaren zeventig door het toenmalige P.J. Meertensinstituut te Amsterdam gedeponeerd bij het Rijksarchief in Zeeland.

1. Fiches met aantekeningen, afkomstig uit/betreffende:
- "Manualen O.L.V. Abdij Middelburg, 1350-1388-ca. 1400"
- "Cohier van de grafelijke leenlanden van Zeelandt Bewesterscheldt anno 1600 (Rekenkamer A inv.nr. 747)"
- "Cruyslant, anno 1460 (Rek. Fruin inv.nr 1735)"
- "Register van Caland (regesten)"
- "Lijst van Echternach"
    a. Pachters (1. zoons, 2. vaders)
    b. Veldnamen
- Veldnamen Noordwatering of Vijf Ambachten, 1584-1619
- Veldnamen Oostwatering, 1566-1672
- Veldnamen Westwatering (namen Haymanlanden,
   uithangborden)
- Veldnamen Zuidwatering, 1589-1651
- Register houdende opgave der bloknamen (Walcheren).

2. Fiches m.b.t. bibliografie veldnamen, maten, trefwoorden (?), verklarende woordenlijst.

3. Aantekeningen enz., overgenomen uit:
- Longon en Gröhler: Französiche Ortsnamen
- Zeeuwse persoonsnamen
- R. Vollman, Flurnamensammlung 1921(4)
- J. Schmidt-Petersen, Die Flur- und Ortsnamen Nordfrieslands 1925
- Fr. Witt, Beitrage zur Kenntnis der Flurnamen Nordwestdeutschlands 1912;
- Redin, Uncompounded Names in O. England
- Erwall, English place-names-ing en eenige oud-Eng-woorden
- Nawer, Stenton, Haughton, The placenames of Worcestershire (EPSNSN), Cambridge 1927
- Oud-Nederlandse woordenschat
- J.E.B. Grover-A. Nawter-F.M. Stenton, The place-names of Devon I en II
- Elof Hellquist, Om de Swenska Ortsnamen, Göteborg 1905
- H. Midderdorf, Altenglisches Flusnamenbuck, Halle 1902
- Mawer-Stenten, The place-names of Sussex I, Cambridge 1929
- Erik Bjorkmann, Studien über die Eigennamen in Beowulf, Halle 1920
- Stark, namen
- Erik Bjorkmann, Nordische Personennamen in England, Halle 1910
- Nawer-Stenten, The place-names of Buckinghamshire EPNS II, Cambridge 1925
- A.D. Smith, The place-names of the north Riding of Yorkshire, 1928 E.P.N.S.U.

4. Cahiers houdende Zeeuwse persoonsnamen, genummerd I-X, met "nalezingen".

5. Uitgetypte en geschreven lijsten inzake de bloknamen op Walcheren, voornamelijk ontleend aan de overlopers der wateringen. Met "Blokkaart Beverenambacht onder Coudekerke"; "Blokkaart Welsinge"; Register houdende opgave der (tiend)blokken op Walcheren.

6. Fiches m.b.t. toponymen op Walcheren en in Zeeland
- Tiendblokken Walcheren 1783
- Toponymen Walcheren (alfabetisch)
- Toponymen diverse plaatsen (alfabetisch)

7. Fiches m.b.t. toponymen Walcheren, letters A t/m Z, ontleend aan de overlopers der wateringen.

8. Diverse
- Cahiers "overige vellen hss. I", letters A-W (4 omslagen)
- Index op de bibliografie, letters G-W (5 omslagen)
- Gegevens m.b.t. Echternach (1 omslag)
- Bewerking artikel Cruyslant (gedrukt 1936) (1 omslag)
- Gegevens t.b.v. een lezing over de veldnamen op Walcheren (2 omslagen)
- "Aantekeningen nog na te kijken" (1 omslag)
- "Nog te beschrijven vellen" (1 omslag)
- "Monografieën Walcheren" (1 omslag)
- "Aantekeningen m.b.t. het tiendrecht op Walcheren (uit literatuur) (1 omslag)
- Toponymen "Goes, Yerseke" (1 omslag)
- Verspreide aantekeningen, meest uit literatuur overgenomen.

9. Diverse
- Aantekeningen overgenomen uit literatuur en gedrukte bronnen m.b.t. veldnamen, werven, Echternach;
- Krantenknipsels
- Overdrukken (zie bijlage).

10. Diverse
- Concepten en kladjes voor artikelen (3 omslagen)
- Aantekeningen Hayman (1e drukproef) (1 omslag)
- "Werf I: voorlaatste staat" (1 omslag)
- "Werf II: Foto's, tekeningen, Vierlingh met kaarten"(1 omslag)
- "Werf IV: Discussie Gosses-Fockema Andrea-Tack (1 omslag)
- Kladjes voor artikelen, "Herverne etc.", lijst Echternach (1 omslag)
- Kladjes voor artikelen (gegevens uit literatuur en bronnen) (1 omslag)
- Kladjes voor artikelen in de periode 1935-1936 o.a. over Domburg, Vroonen (gegevens uit literatuur en bronnen) (1 omslag)
- Kladartikel Cruyslant (1 omslag)
- Veldnamen in de lijst van Echternach en aantekeningen hierover (1 omslag)
- "2e verweer Hayman" (1 omslag)
- Verslag ruilverkaveling in Eemnes (gedrukt) (1 omslag)
- Aantekeningen m.b.t. artikel over Goes (1 omslag)
- Aantekeningen m.b.t. artikel Cruyslant (1 omslag).

11. Aantekeningen uit verschillende bronnen: Abdij (inkomsten), Rekenkamer Zeeland, Register van aanbreng 1514, Beneficiaalboeken (Friesland), Rekenkamer Holland (EL. 36, 42, 13, 4, liber D 26, 20), Kapittel St. Pieter (inkomsten), Register Caland, archieven te Brugge (?).

12. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1931-1948.
N.B.: Alfabetisch op afzender geordend.

13. Stukken inzake de enquête veldnamen bij de gemeenten, 1936, 1937, 1942.

14. Inventaris van de collectie, z.d. (1 omslag)