Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

T

T


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
't Taefelbord Zoutelande D4
Taks Land Veere P2
Taks Land Vrouwenpolder N2
de Takweie Biggekerke J2
Tange Ritthem B250, 251, 645
Tanges Weie Ritthem E597
d'n Taoie Grijpskerke A2-B2
Tasmt Aagtekerke J3
de Teertunne Vrouwenpolder S1
Tegen de Acht Gemete Zoutelande F4
Tegen Bosjes Torentje Zoutelande E4
Tegen de Berg Aagtekerke J2
Tegen de Doornwegt Aagtekerke K4
Tegen de Meulpad Koudekerke C4
Tegen de Zanddreefweie Domburg G4
Tegen Janes Aarnoutse Koudekerke C5
Tegen Sas Meliskerke S2
Tegen 't Baentje Serooskerke L1
Tegen 't Bos Aagtekerke J1
Tegen 't Land van Louwers Oostkapelle L2-M2
Tegen 't 'Ofweitje Koudekerke D-E3
Tegen Verhaoges Land Zoutelande F4
Tegenover Bommelj Koudekerke F2 (2x)
Tnden de Drichten Westkapelle D6
Tnden Joriswegje Meliskerke R2
Tenden 't Baentje West-Souburg S1
't Tentweitje Oostkapelle M2
Ter Bottinge Grijpskerke D4
Teune Lol Veere S1
Theune Maas Koudekerke C5
Theunes Weie Westkapelle E3
Theunes Weitje Koudekerke B3
Thibout Aagtekerke J3
T'uus Arnemuiden Y3
de Tien Gemete Aagtekerke J3
de Tien Gemete Koudekerke H1
de Tien Gemete Meliskerke T2
de Tien Gemete Oostkapelle O1
de Tien Gemete Meliskerke Q1
de Tien Gemete Meliskerke Q2
de Tien Gemete Oostkapelle N1
de Tien Gemete Koudekerke E4
de Tien Gemete van De Nd Oostkapelle O1-2
de Tienden'of Zoutelande D2 (2x)
Tiesjes 'Eule Biggekerke K2
Tiesjes 'Eule Biggekerke K2
Tilroe Middelburg Q1
Tinnegieters Meliskerke R2
Tiras Oostkapelle L2
Tiras 'Oogte Oostkapelle L2
Tissels Weitjes Meliskerke R1
de Toeterweie Koudekerke F3
de Tol Meliskerke S1
den Tol Aagtekerke K4
de Tolblok Serooskerke F3
de Tolblok Serooskerke G3
Tol'uus Domburg H0
't Tol'uus Westkapelle B4
de Tolweie Zoutelande E4
de Tolweie Meliskerke S1-2-T1
de Tolweie Meliskerke S1
't Tolweitje Biggekerke I4-J4
Tntjes Weien Biggekerke I4 (2x)
de Toren Geere Aagtekerke J3
de Torengre Koudekerke D4
de Torengre Westkapelle E6
de Torengre Ritthem A91
de Torengre Koudekerke B3
de Torengre Biggekerke H4-I4
de Torengre Zoutelande D3
't Torenstikje Zoutelande E2
't Torentje Domburg G1-H1
de Torenwegtweie of de Barakkenweie Middelburg P4
de Torenweie Biggekerke K4
Touten'd Domburg H4
de Tover'oek Veere O2
de Trambaene Koudekerke G2 (3x)
de Tramlijn Zoutelande B2-C2
de Tramlijnweien Biggekerke K4
't Trampad Zoutelande D3-E3
Tramperland Arnemuiden X2-X3
de Tramweie Koudekerke E3
de Tramweie Aagtekerke I3-J3
de Tramweien Aagtekerke I3
't Tramweitje Biggekerke K4
't Tramweitje Koudekerke D4
de Trietonweie West-Souburg Q2
de Trietonweie West-Souburg Q2
de Trietonweie West-Souburg Q2
't Troenkenland Zoutelande E4
de Troenkenweie Veere O2-T1
't Troenkenweitje Vrouwenpolder N2
't Troenkenweitje Vrouwenpolder N1
't Troenkenweitje Veere P2
de Troenkweie Serooskerke I2
de Troenkweie Oostkapelle P4
de Troenkweie Koudekerke G2
de Troenkweie Serooskerke E2
de Troenkweie Oostkapelle O3
de Troenkweie Vrouwenpolder L1
de Troenkweie Serooskerke I2-J2
de Troenkweie Serooskerke I3
de Troenkweie Serooskerke K2
de Troenkweie Serooskerke F2
de Troenkweie Oostkapelle N4-O4
de Troenkweie Oostkapelle O4 (2x)
de Troenkweie Grijpskerke D4
de Troenkweie West-Souburg R2
de Troenkweie Middelburg O3
de Troenkweie Middelburg Q3
de Troenkweie Koudekerke B-C3 (3x)
de Troenkweie Ritthem F197
de Troenkweie Meliskerke T2
de Troenkweie Koudekerke C2-3 (2x)
de Troenkweie Koudekerke D3
de Troenkweie Koudekerke E5
't Troenkweitje Koudekerke B3
't Troenkweitje Middelburg P1
de Troenkweitjes Oostkapelle M2-3
Trljewrk Westkapelle A3
Turck Westkapelle B2
de Turfweie Arnemuiden X3
Tussen d' 'Oven Aagtekerke J3
Tussen de Drichten Westkapelle B4
Tussen de Weitjes Meliskerke S1
de Tuun Vrouwenpolder M1
de Tuun Oostkapelle P2
de Tuun Oostkapelle L2-3
d'n Tuun Domburg G3
de Tuun Oost-Souburg V2
de Tuun Serooskerke E2
de Tuun Serooskerke J2
de Tuunweie Oost-Souburg V2
Tuus Meliskerke S1
Tuus Meliskerke S2
de Tuusweie Middelburg O3
de Twaolf Apostelen Middelburg P1
de Twaolf Gemete Vrouwenpolder H3-M1
de Twaolf Uren Vrouwenpolder G1
het Twde Bos Westkapelle C5
de Twde Krina's Weie Domburg F2
de Twde Weie Westkapelle E3
de T-weie Westkapelle B2
de Twi Gemete Oostkapelle P5
de Twi Gemete Koudekerke F1
de Twi Gemete Meliskerke R3
de Twi Gemete Grijpskerke B3
de Tw Gemete Biggekerke J3
de Twi Gemete Vrouwenpolder N2
de Twi Gemete Koudekerke E1
de Twi Gemete Koudekerke B4
de Twi Gemete en 'Alf Koudekerke B4
de Twidd' 'Ofweie Aagtekerke I3
't Twidde Arkweitje Oostkapelle O1
de Twidde Baenweie Middelburg L2
de Twidde Bogerd Oostkapelle O1
't Twidde Bos Vrouwenpolder M1
't Twidde Damweitje Biggekerke K4
de Twidde en Derde Weie Zoutelande D2-E2
de Twidde 'Ofweie Grijpskerke D5
de Twidde 'Ofweie Koudekerke G1 (3x)
de Twidde 'Ofweie Sint Laurens H1-I1
't Twidde 'Ofweitje Koudekerke E2
't Twidde 'Ofweitje Biggekerke K4
de Twidde 'Oge Weie Koudekerke F2
Twidde Jeras Serooskerke I2
't Twidde Keesje Sint Laurens H1
't Twidde Kreekgat of 't Duvenbos Vrouwenpolder E1
de Twidde Laoge Weie Aagtekerke K4-5
de Twidde Meulweie Aagtekerke J4
de Twidde 'Ofweie Oostkapelle M3
de Twidde Padweie Oostkapelle N2-3
de Twidde Ronde Viever Oost-Souburg U2
de Twidde Schaepeweie Biggekerke J4
de Twidde Stn'eule Grijpskerke C5
't Twidde Stik achter 'Ogelande Grijpskerke C5
't Twidde Stik achter Willem de Wolf Sint Laurens G2
't Twidde Stikje Oostkapelle N4
de Twidde Striekerspitweie Aagtekerke J4-5
de Twidde Voordeurweie Grijpskerke C5
't Twidde Wegelienk West-Souburg S1
de Twidde Wegelienkweie Grijpskerke B2
't Twidde Weidje Ritthem C248
de Twidde Weie Oostkapelle M3
de Twidde Weie Serooskerke I2
de Twidde Weie Vrouwenpolder N2
de Twidde Weie Domburg G1-H1
de Twidde Weie in de Acht Gemete Zoutelande F4
de Twidde Weie of de Laoge Weie Middelburg O3
't Twidde Weitje West-Souburg R1
't Twidde Weitje Sint Laurens I2-J2
't Twidde Weitje Sint Laurens G2
't Twidde Weitje Biggekerke J3
't Twidde Weitje Koudekerke G2
't Twidde Wend Vrouwenpolder N2
de Twidde Zanddreve Oostkapelle N1-O1
de Twiduzend Roen Arnemuiden Z1
de Twintig Gemete Domburg G3-H3
de Tw'onderdtachentig Roen Biggekerke L3