Overzicht veldnamen vóór de herverkaveling

Z

Z


Veldnaam Gemeente Coördinaat kaart Kadastraal nummer Info
         
de Zaai'oek Oost-Souburg V2
Zachariasse Biggekerke op kaart zoeken
't Zaevelstikje Zoutelande C2
't Zaevelstikje Aagtekerke I2
de Zandbaai Serooskerke D2
de Zandblok Serooskerke J1
de Zandbôôi Westkapelle A2-B2
't Zandboompje Koudekerke G1
de Zanddreefweie Domburg G4
de Zanddreve Oostkapelle N1-O1
't Zandduuntje Westkapelle A2
de Zand'eule Meliskerke R3 (2x)
't Zand'oekje Veere O1
de Zandkule Westkapelle C6
't Zandpadmęętje Koudekerke A3
de Zandpit Grijpskerke C2
de Zandpit Biggekerke K1-L1 (8x)
de Zandpit Westkapelle C6
de Zandpit Serooskerke D2
de Zandpit Serooskerke F2
de Zandpit Westkapelle E2
de Zandpit Biggekerke I4-J4 (4x)
de Zandpit Vrouwenpolder F1
de Zandpit Serooskerke J2
de Zandpit Meliskerke T1
de Zandpit Koudekerke G1
de Zandpit Sint Laurens I1
de Zandpit Oost-Souburg U2
de Zandpit Oostkapelle O5
de Zandpit Ritthem C220
de Zandpit Oostkapelle O3
de Zandpit 'Oogte Vrouwenpolder F1
't Zandpitje Oostkapelle M4
't Zandpitje Vrouwenpolder L2
't Zandpitje Grijpskerke A1
't Zandpitstik West-Souburg R2
't Zandpitstik West-Souburg R2
de Zandpitweie Oostkapelle L2
de Zandpitweie Grijpskerke D5
de Zandpitweie Vrouwenpolder F1
de Zandpitweie Koudekerke D3 (3x)
de Zandpitweie Koudekerke E5
de Zandpitweie Koudekerke E5
't Zandpitweitje Grijpskerke E5
't Zandpitweitje Vrouwenpolder S1
Zandvlietje Westkapelle E4
de Zandvlucht Westkapelle C1
't Zandwegje Aagtekerke J1
't Zandwegje Aagtekerke J1
de Zandwegt Ritthem C1
de Zandwegt Weie Meliskerke S1-T1
de Zandwegt Weie Sint Laurens J2
de Zandwegt Weie Meliskerke S1
de Zandwegtweien Ritthem A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
de Zandwegtweien van De Pagter Ritthem A19, 21, 256, 291, 292
de Zandweie Middelburg N3-N4
de Zandweie Ritthem E17
't Zandweitje Biggekerke I3
de Zęę 'Oogte Vrouwenpolder E1
de Zęękraalweie Ritthem D33
de Zęękraelweien Arnemuiden W3
't Zęępaeretje Domburg H4
Zęęveldsweie Oostkapelle N4
de Zerkmęęt Domburg G2
de Zes Gemete Vrouwenpolder F2
de Zes Gemete Aagtekerke J1
de Zes Gemete Aagtekerke J3
de Zes Gemete Westkapelle C3
de Zes Gemete Koudekerke H1-2 (2x)
de Zes Gemete Veere U1
de Zes Gemete Koudekerke D4 (3x)
de Zes Gemete Meliskerke T2
de Zes Gemete Vrouwenpolder H3
de Zes Gemete Serooskerke G3
de Zes Gemete Vrouwenpolder F2
de Zes Gemete Vrouwenpolder G3-H3
de Zes Gemete Koudekerke G2
de Zes Gemete Oostkapelle P5
de Zes Gemete Oostkapelle O2-P2
de Zes Gemete Oostkapelle O4-P4
de Zes Gemete Veere T2
de Zes Gemete Grijpskerke B2
de Zes Gemete West-Souburg Q2
de Zes Gemete West-Souburg S1
de Zes Gemete West-Souburg Q2
de Zes Gemete Arnemuiden Z1
de Zes Gemete West-Souburg R1
de Zeugjes Domburg G4-H4
Zeumertje Arnemuiden Z2
de Zeven Bruggetjes Koudekerke C6
de Zeven Bruggetjes Koudekerke D6
de Zeven Gemete Serooskerke G3
de Zeven Gemete Serooskerke H3
de Zeven Gemete Meliskerke S2
de Zeven Gemete Grijpskerke C5-D5
de Zeven Gemete Biggekerke I4 (3x)
de Zeven Gemete Vrouwenpolder G2
de Zeven Gemete Koudekerke F1 (2x)
de Zeven Gemete Aagtekerke J4
de Zeven Gemete Koudekerke D5 (2x)
't Zeven Gemete Padje Koudekerke E3 (2x)
de Zeven Gemete van Kees Meijer Serooskerke J1-2 - K2
de Zeven Gemeten van Berglust Ritthem B137, 138, 650, 651
Zeven Kwartier Serooskerke K2
de Zeven Kwartier Zoutelande C3-D3
de Zeven Kwartier Zoutelande C2
't Zeven Kwartier Koudekerke D6
't Zeven Kwartier Koudekerke B5
't Zeven Kwartiertje Koudekerke B3
de Zeven Kwartiertjes Biggekerke H4
de Zeven'onderd Vuuftig Roeën Vrouwenpolder M1
't Zevenkwartier Aagtekerke I4 (2x)
de Zeven'onderd Roeën Oostkapelle M3
de Zevensterre Vrouwenpolder M2
't Zicht Domburg F2
de Zichtdal Oostkapelle L2
de Zichtweie Oostkapelle N1
de Zichtweie Oostkapelle O1
de Zichtweie Oostkapelle N3-O3
de Zienkdraedweie Vrouwenpolder M1-N1
de Zieken'uusweien Arnemuiden Y3
de Zieken'uusweien Arnemuiden Y3
de Zie-weien Oostkapelle M3
de Zinderbaene Arnemuiden Y2
de Zoekweie Sint Laurens H2
de Zoetelandse Erremen Biggekerke K3 (2x)
Zoetes Weitje Zoutelande C2
Zoetjes Weie Vrouwenpolder N2
de Zompe Serooskerke J2
de Zompe Koudekerke D5-6
Zondergrond Biggekerke J2
't Zondergrond Weitje Biggekerke J2
't Zoute Gat of Puupe z 'n Węęltje Arnemuiden AA3
de Zoute Viever Oost-Souburg U2
Zoutman Ritthem C502
't Zoutvlietje Westkapelle B3
de Zuderweie Grijpskerke D3
de Zunne Veere U1
't Zure Siep Grijpskerke B1
de Zure Weie Domburg F2 (3x)
de Zure Weie Grijpskerke C3
Caljouw Zoutelande E4
de Zure Weie Biggekerke L1
de Zure Weie Oostkapelle O1-2
de Zure Weie Koudekerke G2 (2x)
't Zure Weitje Zoutelande C2-D2
't Zure Weitje Domburg G1-H1
't Zure Weitje Biggekerke K3 (2x)
't Zure Weitje Aagtekerke I3-4
de Zure Weitjes Westkapelle E2
de Zuudbaen Weie Grijpskerke A2
Zuudbeek West-Souburg R2
de Zuudbogerd Aagtekerke J3
de Zuud'oek Koudekerke C5 (10x)
de Zuud'oek Koudekerke B3 (2x)
de Zuud'oek Koudekerke C5
de Zuud'oek Biggekerke I4
Zuudvliet Ritthem D4, 5, 18
de Zuudwegt Biggekerke I5 (2x)
de Zuudweie Vrouwenpolder M2
de Zuudweie Sint Laurens H2
de Zuudweie Sint Laurens H2
de Zuudweie Aagtekerke J3
de Zuudweie Aagtekerke I3
de Zuudweie Ritthem C229, 418
de Zuudweie Koudekerke B4
't Zuur Vrouwenpolder M1
Zuurbeek Koudekerke E5
Zuurbeek Koudekerke F5
Zuurbeek Koudekerke F5
de Zuurmęęt Domburg G2
't Zuurweitje Domburg G3 (2x)
de Zuversewegt Aagtekerke J2 (4x)
't Zuverste Vrôôn Westkapelle A4-B4
de Zwaene'als Koudekerke F2
Zwaenenburg Koudekerke C6
Bie Zwaenenburg Koudekerke C6
de Zwaenenburgse Weie Oostkapelle O3-P3
de Zwaenweie Zoutelande E4
de Zwaenweie Zoutelande E4
't Zwaenweitje Zoutelande E4
de Zwarte Dam Biggekerke H3
de Zwarte 'Oogte Vrouwenpolder E1
't Zwarte Kot Westkapelle A2
Zwemers 'Oekje Oostkapelle P2
Zwemersland Middelburg M2
't Zwempitje Vrouwenpolder R1