Tiendblokken

Tiendpaaltjes

De inventarisatie van de 212 tiendblokken op Walcheren ging gepaard met een nauwgezette opmeting van alle blokken door landmeters. De beschrijvingen geven een momentopname van het grondgebied van Walcheren in het jaar 1783. In de beschrijvingen werden wegen, watergangen en boerderijen aangegeven én de plaats van de zogenaamde tiendpaaltjes. Rondom elk blok stonden minimaal vier markeringspaaltje. Tot nu toe zijn ruim veertig van dergelijke tiendpalen teruggevonden. Zij vertonen naast dezelfde vorm en afmeting ook dezelfde soort inscripties, te weten een getal met daaronder de hoofdletters Z-T en daar weer onder opnieuw een getal of letter. Het bovenste getal kwam overeen met het nummer van het tiendblok, terwijl het onderste getal de plaats aangaf op het perceel of in het gebied. 

    
Overzicht teruggevonden paaltjes
    

  
Nummer
Plaats   GPS-coördinaten
168 Z-T 6
Groot-Abeele (Oost-Souburg)   
64 Z-T 3
Terneuzen (Parkhove 10)   
33 Z-T 6
Terneuzen (Parkhove 10)