Veldnamenonderzoek

Literatuur

• Beenhakker, A. [et.al.], Duizend jaar Walcheren : over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer, Middelburg 1996.
• Bennema, J. en K. van der Meer, De bodemkartering van Walche­ren, 's-Gravenhage 1952.
• Baart, K., Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk, Middelburg 1889 (herdr. Utrecht 1972).
• Beekman, A.A., Dijk- en Waterschapsrecht 2 dln., 's-Gravenhage 1905, 1907.
• Bennema, J. en K. van der Meer, De bodemkartering van Walche­ren, 's-Gravenhage 1952.
• Bennema, J., C. Dorsman, K. van der Meer, Tuinbouwgeschiktheidskaart van Walcheren, samengesteld door de Stichting voor Bodemkartering Wageningen i.s.m. Rijkstuinbouwconsulentschap in Zeeland en West Noord-Brabant, 1947.
• Bosch, J.W., 'Bossen en buitenplaatsen van de Manteling', in: Walacria. Een kroniek van Walcheren 8, Middelburg 1996, pp. 59-78.
• Bouman, P.J., Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche landbouw-maatschappij, 1843-1943, Wageningen 1946.
• Broeke, Martin van den, 'De buitenplaats Duinvliet bij Domburg'. In: De Wete, 23e jaargang no. 1 (jan. '94), pp. 25-30.
• Broeke, Martin van den, 'De buitenplaats 't Huys ter Mee bij Serooskerke'. In: De Wete, 4 (okt. '93), pp. 5-9.
• Broeksma, F.A., 'Walcheren in woord en beeld: oude zeilschepen in boerderij Klein Berkenbos'. In: De Wete, 23e jaargang no. 2 (apr. '94), pp. 18-20.
De veldnamen van Aagtekerke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle en Westkapelle, uitgave Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 1997.
De veldnamen van Biggekerke en Zoutelande, uitgave Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 1984.
De veldnamen van Koudekerke (W), uitgave Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 1980.
De veldnamen van Ritthem, Nieuwerve en Welzinge, uitgave Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 1975.
De veldnamen van Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder, uitgave Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 1989.
• Dekker, C., Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen, Assen 1971, (2e dr. Krabbendijke 1982).
Duizend jaar Walcheren, uitgave Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Werken deel 8, Middelburg 1996.
• Empel, M. van en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, 2 dln., Arnhem/ Vlissingen 1974.
Encyclopedie der Vlaamse Beweging, deel II, Tielt 1975.
Encyclopedie van Zeeland, 3 dln, uitgave Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1982, 1984.
• Gabriëlse, W., 't Oude Westkappelse leefpatroon, uitgave Heemkundige Kring Walcheren, Middelburg 1986.
• Gargon, M., Walchersche Arkadia, 2 dln., Middelburg 1715-1717.
• Gelderen, H. van, 'De Westkappelsche dijk', in: Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1914, pp. 1-39.
• Geuze, M.A. 'Boerderijnamen'. In: Zeeuws Tijdschrift 1950, pp. 9-13, 37-40.
• Ghijsen, Ha. C. M., Woordenboek der Zeeuwse dialecten, Den Haag 1964.
• Graft, Jacob van der, Geschiedenis der wetgeving op de tienden hier te lande, in zonderheid in Holland en Zeeland, Middelburg 1856.
Grote Spectrum Encyclopedie Deel 23, Utrecht 1979.
• Harde, M. en M. Kooiman, “Den block daer ’t werf in stont …”. Een historisch-geografisch onderzoek naar de werven of vliedbergen in de Westwatering van Walcheren, Amsterdam/Utrecht 1992.
• Heel, Caspar van, Nieuwe Walcherse Arkadia, Alphen aan den Rijn 1974.
• Heeringen, R.M. van e.a. (red.), Vroeg-Middeleeuwse ringwal­burgen in Zeeland, Goes/Amersfoort 1995.
• Hekker, R.C., 'De Zeeuwse hofstede', In: Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1951, pp. 1-39.
• Henderikx, P.A., ‘Het ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van Middelburg 9e-14e eeuw’, in: P.J. Woltering, Middeleeuwse toestanden archeologie, geschiedenis en monumentenzorg, Hilversum 2002.
• Henderikx, P.A., 'Walcheren van de 6e tot de 12e eeuw. Neder­zettingsgeschiedenis in fragmenten', in: Archief Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten­schap­pen 1993, pp. 113-156.
• Hollestelle, Leo, Een dijk van een dijk. De Westkappelse Zeedijk in de loop van de tijd, Middelburg 1990.
• IJsseldijk, W.E.P. van, Oude boerderijen in Zeeland, Goes 1975.
Kadastrale Atlas van Zeeland 1832, serie Walcheren deel 2.
• Kesteloo, H.M. (herz. J. Geldof Lz), Oostkapelle in woord en beeld, Middel­burg 1936.
• Kesteloo, H.M., Aagtekerke, Middelburg 1893.
• Kesteloo, H.M., Domburg en zijn geschiedenis. Omgewerkte en vermeerderde uitgave van 'Wandelingen door de voormalige smalstad Dom­burg', Middelburg 1890.
• Kesteloo, H.M., Domburg in woord en beeld, Middelburg 1913.
• Kesteloo, H.M., Geschiedenis van het eiland Walcheren, Middelburg 1876.
• Kesteloo, H.M., 'Zeelands Tuin', in: Domburgsch Badnieuws 1904.
• Klerk, A.P. de, ‘Grond onder de voeten 1. Het eiland in hoofdlijnen in de periode 1574-1795’. In: Duizend jaar Walcheren, Middelburg 1996.
• Klerk, A.P. de. 'Het onderzoek van Walcherse veldnamen', in: Spiegel Historiael 21 (1986), pp. 60-65.
• Klerk, A.P. de., 'Een dorp te veel. Over vroegere bestuurlijke schaalvergroting op Walcheren', in: Walacria. Een kroniek van Walcheren 6, Middelburg 1994, pp. 107-116.
• Klerk, A.P. de., 'Het onderzoek van Walcherse veldnamen', in: Spiegel Historiael 21 (1986), pp. 60-65.
• Kosters, Jan, Het oude tiendrecht, 's-Gravenhage 1899.
• Man, J.C. de, ‘Vluchtbergen in Walcheren, waarvan in 1887 nog overblijfselen waren te vinden’. In: Archief, Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1888-VI-3, Middelburg 1888.
• Meertens, P.J. (red.), Nederlands repertorium van familienamen, dl. 5, Zeeland, Assen 1967.
• Meertens, P.J., Zeeuwse familienamen, Naarden 1947.
• Nagtglas, F., Een bezoek aan Walcheren, Middelburg 1862.
• Nijsen, Jacky, Oostkapelle in vroeger tijden, Oostvoorne 1996.
• Noppen, J.A. van, Beschrijving van het eiland Walcheren, Middelburg 1895.
• Paspoort, Zacharias, Beschrijving van Zeeland zijnde het negende en tiende deel van den Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Middelburg 1820.
• Polderdijk, F.P., ‘Het eiland Sint-Joosland’, In: Archief Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1931.
• Rentenaar, R., ‘De vroegste geschiedenis van het konijn in Holland en Zeeland’, in: Holland, 1978, pp. 2-16.
• Rentenaar, R., ‘Namen op een eiland’, in: Walacria. Een kroniek van Walcheren 3, Middelburg 1990.
• Rentenaar, R., Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoe­ming in de Nederlandse toponymie, Amsterdam 1984 (diss.).
• Schönfeld, M., Veldnamen in Nederland, Arnhem 1980 (2de dr.).
• Schoute, D., ‘De levenloop van een ziekenhuis. Geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg’, in: Archief Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 1916.
• Sinninghe, J.R.W. en M., Zeeuwsch Sagenboek, Zutphen 1933.
• Sipkes, C., 'Walcheren's Noordrand', in: De Levende Natuur, 1 april 1920, pp. 352-359.
• Stoppelaar, J.H. de, Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862, Middelburg 1863.
• Tak, J.P.R., Het polderbeheer in Walcheren, Middelburg 1869.
• Vader, J. Een Oud-Walcherse boerderij, Arnhem 1979.
• Vader, J. Oud-Walcheren, Van mensen en dingen uit grootvaders tijd, Middelburg 1950.
• Vader, J. 'Walchers Volksgeloof'. In: Neerlands Volksleven 1963.
• Vader, J., Een Oud-Walcherse boerderij, Arnhem 1979.
• Verwijs, E. en J. Verdam, Middel-Nederlandsch woordenboek, 9 dln., 's-Gravenhage 1885-1929.
• W.B. van den Bout, Overzicht van bronnen betreffende Walcherse buitenplaat­sen en boerderijen Rijksarchief in Zeeland, Gids 10. Middelburg 1996.
• Waard, C. de, Inventaris van de archieven der besturen van het eiland Walcheren, 1511-1870, Middelburg 1914.
• Water, W. te, Lijst der edele mogende heeren Gecommitteerde Raden van Zeeland sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578 en der ministers van die provintie, 1787, met aanvulling tot 1795. Rijksarchief in Zeeland, Gids 18.
• Wesseling, J., De Afscheiding van 1834 in Zeeland, deel 2, Barneveld 1989.
• Wijk o.c., P. Vinc. van, Boerderijnamen, Leiden 1948.
• Wilderom, M.H., Tussen afsluitdammen en deltadijken dl. 3, Midden-Zeeland, Middelburg 1968.
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), 's-Gravenhage 1864 - heden.
• Zwemer, J., 'Van Alejas tot Zuurbier. Bijnamen in Vrouwenpolder, Oostkapelle en Middelburg', in: Walacria. Een kroniek van Walcheren 5, Middelburg 1993, pp. 96-103.