Veldnamenonderzoek

Toelichting op het veldnamenonderzoek


Spelling en gebruiksaanwijzing

Het overzicht betreft 6.083 veldnamen. Getracht is de veldnamen weer te geven zoals ze door de informanten zijn uitgesproken. Het noteren en ordenen kan op verschillende manieren gebeuren. Daarom een korte aanwijzing voor het hanteren van de lijst:

• De spelling komt in grote lijnen overeen met die in het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten door dr. Ha.C.M. Ghijsen. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met het plaatselijke dialect.
Veldnamen die beginnen met een 'h', die in het dialect niet uitgesproken wordt. Dit wordt aangegeven met een weglatingsteken ( ' ). Toch staan deze namen gerubriceerd onder de 'H'.
Waar in het dialect het lidwoord en het zelfstandig naamwoord als één woord worden uitgesproken, wordt dat aangegeven met twee weglatingstekens na elkaar ('').
Voorbeeld: d' 'Alsweie. Het eerste weglatingsteken staat voor de weggevallen 'e' van het lidwoord; het andere staat voor de
'H' van Hals, die niet uitgesproken wordt (zie hierboven).
Veldnamen die uit meerdere woorden bestaan, zijn alfabetisch gerangschikt op het eerste woord, het lidwoord niet meegerekend.
Voorbeeld: de Lange Padweie. Deze naam is terug te vinden onder de 'L'.
De notatie van de coördinaten (vakken) is als volgt:
    - de Bieltjes W2: het perceel ligt in vak W2;
    - de Bogerd Y2-Z2: het perceel ligt op de grens van vak Y2 en vak Z2.
De namen van wegen, wegelingen, paden, banen en waterlopen zijn zoveel mogelijk in het dialect opgenomen. Staan ze tussen haakjes, dan zijn het namen in het Algemeen Beschaafd Nederlands volgens de leggerkaarten en leggers van vóór 1940.
De boerderijen zijn op de kaarten terug te vinden met een cijfer (zie verder Boerderijen).