Veldnamen Overlopers

Wat zijn Overlopers?

Overlopers dienden ter berekening van het zogenaamde geschot. Dat is de bijdrage in de kosten voor de aanleg en het onderhoud van watergangen, sluizen, heulen en buitendijkse werken op Walcheren. Elke grondeigenaar was verplicht deze belasting te betalen.
Vrij van geschot, en dus ook niet in de overlopers beschreven, waren moerassen, wegen, watergangen, dijken, duinen, steden en de ring van de meeste dorpen. Wel komen wegen en watergangen soms voor in de blokomschrijvingen.

De oudste overloper van Walcheren is die van de Oostwatering uit 1566. Er moeten nog oudere zijn geweest, omdat in het genoemde exemplaar wordt verwezen naar voorgaande overlopers, expliciet die van 1528. Bovendien noemt de Zeeuwse Keur van 1495 de overloper als officieel bescheid voor de administratie van onroerend eigendom. De jongste Walcherse overloper is die van de Westwatering en dateert van 1675. Het elke keer opnieuw opmeten en in kaart brengen van de landerijen kostte heel veel geld. Nadien zijn de overlopers niet meer vernieuwd en is heeft men de eigendommen van de grondeigenaren van Walcheren geregistreerd in zogenaamde Vergaarboeken. Per eigenaar werd de in hem of haar bezit zijnde gronden geregistreerd met ligging in het blok en met de grootte.

 


Overlopers zijn grote registersKlik op afbeelding voor vergroting